Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Chỉ thị số: 12/CT-BCT về việc triển khai thực hiện Nghị định số: 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.​

Ngày 25/9/2017 Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số: 12/CT-BCT về việc triển khai thực hiện Nghị định số: 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.​

Chỉ thị yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc, triệt để các nhiệm vụ quản lý cụm công nghiệp theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp thời gian tới; thực hiện chủ trương của Chính phủ lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển.

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây

Hải Yến