Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

CHỨNG NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (chứng nhận thay ĐỔI lần thứ 5 VỀ ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN) “ NHÀ MÁY SẢN XUẤT đồng bộ kết hợp với trung tâm nghiên cứu phát triển giày da”

Ngày 25/7/2019 Sở Kế hoạch và đầu tư Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4313803542 cho nhà đầu tư EVER GREAT INTERNATIONAL LIMITED; tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư: Công ty TNHH EVER GREAT INTERNATIONAL đăng ký thực hiện dự án đầu tư với các nội dung chính như sau:

          Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất đồng bộ kết hợp với trung tâm nghiên cứu phát triển giày da.

          Mục tiêu dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất đồng bộ kết hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển giày da nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp, giải quyết việc làm và tăng thu cho ngân sách địa phương.

          Quy mô dự án: Quy mô theo công suất thiết kế là 10 triệu đôi giày da trên một năm, tổng diện tích đất sử dụng là 200.334,3 m2 trong đó diện tích đất xây dựng phục vụ sản xuất kinh doanh là 191.572 m2

          Địa điểm thực hiện dự án là các Lô CN1, CN2, CN3, CX1 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ Cụm công nghiệp Gia Vân.

          Tổng số vốn đầu tư của dự án là 955.368.889.000 VNĐ (Chín trăm năm mươi lăm tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, tám trăm tám mươi chín nghìn Việt Nam đồng)

          Thời gian thực hiện dự án là 50 năm, kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

Tuấn Sơn