Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG HƯỚNG huyỆn kim sơn tỈnh ninh bình”

Ngày 30/05/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1355/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Hướng huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình”

Theo phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được lập bởi được lập bởi Trung tâm đầu tư phát triển Cụm công nghiệp với các nội dung chủ yếu sau đây Quy mô dự án với diện tích 35,8936 ha, bao gồm các hạng mục chính như: san nền;  hệ thống giao thông;  hệ thống thu gom và thoát nước mưa;  hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải;  hệ thống cấp điện;  hệ thống cấp nước;  hệ thống thông tin liên lạc. Vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ Cụm công nghiệp Đồng Hướng, trong đó bao gồm hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 700 m3/ngày đêm, hồ sự cố dung tích 4.000 m3.

Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án như: Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành; Chỉ tiếp nhận vào Cụm công nghiệp các dự án đầu tư thuộc những ngành nghề như đăng ký trong báo cáo đánh giá tác động môi trường: đảm bảo diện tích đất được trồng cây xanh tối thiểu đạt 10% tổng diện tích đất Cụm công nghiệp; Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và thi công phát sinh trong quá trình thí công xây dựng; Quy định cụ thể đối với các dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp về việc xử lý sơ bộ nước thải trước khi xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung thông qua hợp đồng trách nhiệm; Xây dựng, vận hành mạng lưới thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung trước khi đưa Cụm công nghiệp vào vận hành, đảm bảo các nguồn nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Cụm công nghiệp được thu gom, xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác như đã đê xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các điều kiện kèm theo khác.

                                                                                                            Đinh Đạt