Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH THÀNH”

Ngày 14/11/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 2848/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Thành” tại xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

(hình ảnh vệ tinh  CCN Khánh Thành)

Theo phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được lập bởi Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh. Quy mô dự án với diện tích 49,734 ha bao gồm các hạng mục chính như: San nền; đường giao thông; hệ thống cấp nước; hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom; thoát nước thải; trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.050m3

Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án như: Đảm bảo diện tích cây xanh tối thiểu đạt 10% tổng diện tích CCN, tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có liên quan và các yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án, chỉ tiếp nhận cà CCN các Dự án đầu tư thuộc những nghành công nghiệp đăng ký trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thỏa thuận về yêu cầu đối với nước thải với các dự án đầu tư vào CCN trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thảo tập trung thông qua hợp đồng trách nhiệm. Thu gom và xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để  kiểm soát lưu lượng của nước thải trước khi xả thải. Thu gom và xử lý các loại chất thải rắn chất thải nguy hại trong giai đoạn xây dựng và hoạt động của dự án. Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các điều kiện kèm theo khác.

Đinh Đạt