Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 24 CCN với diện tích 565,5ha; giai đoạn 2021 – 2025, quy hoạch mới thêm 1 CCN với tổng diện tích là 40 ha và đầu tư mở rộng 15 CCN hiện có với tổng diện tích tăng thêm là 340,8 ha. Như vậy đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 25 CCN với tổng diện tích là 946,3ha; trong đó:

Thành phố Ninh Bình: Đến năm 2020 có 02 CCN với diện tích là 27,1 ha (CCN Ninh Phong 13 ha và CCN Cầu Yên 14,1 ha); giai đoạn 2021-2025 giữ nguyên diện tích của 02 CCN này.

Huyện Hoa Lư: Đến năm 2020 có 02 CCN với diện tích là 30,64 ha (CCN Ninh Hải, diện tích 20ha; CCN Ninh Vân, diện tích 30,64 ha); giai đoạn 2021-2025 mở rộng CCN Ninh Hải với diện tích tăng thêm là 17,8 ha. Như vậy đến năm 2025, trên địa bàn huyện Hoa Lư có 02 CCN với tổng diện tích là 68,44 ha.

Huyện Gia Viễn: Đến năm 2020 có 05 CCN với tổng diện tích là 116,32ha (CCN Gia Sinh, diện tích 16,32ha; CCN CCN Gia Thắng - Gia Tiến, diện tích 20 ha; CCN Gia Phú, diện tích 30 ha; CCN Gia Phú - Liên Sơn, diện tích 20 ha; CCN Gia Vân, diện tích 30 ha); giai đoạn 2021-2025, mở rộng 04 CCN hiện có với tổng diện tích tăng thêm là 80 ha (CCN CCN Gia Thắng - Gia Tiến, diện tích 20 ha; CCN Gia Phú, diện tích 20 ha; CCN Gia Phú - Liên Sơn, diện tích 20 ha; CCN Gia Vân, diện tích 20 ha). Như vậy đến năm 2025, trên địa bàn huyện Gia Viễn có 05 CCN với tổng diện tích là 196,32 ha.

Huyện Nho Quan: Đến năm 2020 có 04 CCN với tổng diện tích là 111,4 ha (CCN Đồng Phong, diện tích 20 ha; CCN Phú Sơn, diện tích 43,19 ha; CCN Sơn Lai, diện tích 28,21 ha và CCN Xích Thổ, diện tích 20 ha); giai đoạn 2021-2025, mở rộng 02 CCN hiện có với diện tích tăng thêm là 60 ha (CCN Đồng Phong, diện tích 30 ha và CCN Xích Thổ, diện tích 30 ha). Như vậy đến năm 2025, trên địa bàn huyện Nho Quan có 04 CCN với tổng diện tích là 171,4 ha.

Huyện Yên Mô: Đến năm 2020 có 04 CCN với tổng diện tích là 88,98 ha (CCN Mai Sơn, diện tích 24,98 ha; CCN Khánh Thượng, diện tích 30 ha; CCN Yên Thổ, diện tích 14 ha và CCN yên Lâm, diện tích 20 ha); giai đoạn 2021-2025 mở rộng 03 CCN hiện có với diện tích tăng thêm là 70 ha (CCN Mai Sơn, diện tích 20 ha; CCN Khánh Thượng, diện tích 20 ha và CCN yên Lâm, diện tích 30 ha). Như vậy đến năm 2025, trên địa bàn huyện Yên Mô có 04 CCN với tổng diện tích là 158,98 ha.

Huyện Kim Sơn: Đến năm 2020 có 01 CCN Đồng Hướng với diện tích 47,12 ha và đến năm 2025 mở rộng diện tích CCN này thêm 20 ha. Như vậy đến năm 2025, trên địa bàn huyện Kim Sơn có 01 CCN với diện tích là 67,12 ha.

Huyện Yên Khánh: Đến năm 2020 có 06 CCN với tổng diện tích là 123,94 ha (CCN Yên Ninh, diện tích 6,76 ha; CCN Khánh Nhạc, diện tích 37,18 ha; CCN Khánh Hồng 10 ha; CCN Khánh Thành, diện tích 30 ha; CCN Khánh Hải I, diện tích 20 ha: CCN Khánh Hải II, diện tích 20 ha); giai đoạn 2021-2025, quy hoạch bổ sung mới 01 CCN Khánh Tiên với diện tích là 40 ha, mở rộng 04 CCN hiện có với diện tích 133 ha (CCN Khánh Hồng 13 ha; CCN Khánh Thành, diện tích 20 ha; CCN Khánh Hải I, diện tích 30 ha: CCN Khánh Hải II, diện tích 30 ha). Như vậy đến năm 2025, trên địa bàn huyện Yên Khánh có 07 CCN với tổng diện tích là 256,94 ha.

Sản xuất khung thép cho sản phẩm cói mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Đồng Hướng, Kim Sơn

Quy hoạch này là cơ sở để quản lý chặt chẽ, đúng quy định việc hình thành, phát triển, đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào trong cụm, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững của các địa phương trong tỉnh.
Sở Công Thương Tỉnh Ninh Bình

Nguồn Lê Văn Hoan. Phòng QLCN