Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Quyết Định điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Thượng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Đầu tư ngày 26/11/2014, các Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và Thông tư số 16/2015/KH-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 337/BC-KHĐT; Ngày 14/8/2019 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh chủ trương đâu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Thượng.

          Tại Quyết định số 986/QĐ-UBND, UBND tỉnh Ninh Bình đã Quyết định Điều chỉnh Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Thượng và Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Thượng, các nội dung chính như sau:

          Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư thực hiện dự án: chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG BẢO MINH – KHÁNH HỒNG. Công ty này đã được phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2700815731 dăng ký lần đầu ngày 13/01/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 07/5/2019; địa chỉ trụ sở chính của công ty tại Cụm công nghiệp Khánh Thượng, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

           Điều chỉnh, bổ sung khoản 3 Điều 1 về quy mô dự án tại Quyết định số 664/QĐ-UBND. Công suất thiết kế: đất cho thuê phục vụ các dự án sản xuất kinh doanh diện tích 36,966 ha; đất điều hành và hạ tầng kỹ thuật khác 12,394 ha; hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất 960 m3 / ngày, tương đương 300.000 m3/năm. Quy mô xây dựng gồm khu điều hành, kinh doanh dịch vụ tổng hợp có diện tích 4.200 m2 (với nhiều hạng mục như Khu văn phòng điều hành – dịch vụ tổng hợp, các Lán để xe, sân thể thao, Nhà thường trực bảo vệ, trạm biến áp, cây xanh cảnh quan…). Khu đất công nghiệp xây dựng nhà xưởng sản xuất có diện tích 369.660 m2 gồm 14 lô; Khu trung chuyển rác thải diện tích 6.700 m2; Khu xử lý nước thải công nghiệp diện tích 7.200 m2 ; Đất cây xanh cảnh quan cách ly chung của Cụm công nghiệp có tổng diện tích 62.600 m2; Đất giao thông chung của Cụm công nghiệp tổng diện tích là 43.240 m2. Tuyến đường chính trong Cụm công nghiệp dài 536 m, nền đường 36 m; tuyến đường đi qua khu xử lý nước thải và đường nhánh của tuyến đường chính có tổng chiều dài 1.140 m, nền đường 21 m. Các hạng mục phụ trợ khác: Cổng, tường rào chung của Cụm công nghiệp, Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy…

          Điều chỉnh khoản 4 Điều 1 về địa điểm xây dựng tại Quyết định số 664/QĐ-UBND; Điều chỉnh khoản 5 Điều 1 về diện tích đất phục vụ dự án tại Quyết định số 664/QĐ-UBND: diện tích đất phục vụ dự án 49,36 ha.

          Điều chỉnh khoản 3 Điều 1 về thời gian và tiến độ thực hiện tại Quyết định số 1312/QĐ-UBND: thời gian thực hiện dự án ( năm 2019- 2022 ); tiến độ dự án từ Quý II/2019 đến Quý II/2022.

Tuấn Sơn